MOVIMENTS DE TERRES
NETEGES I DESBROSSADES DE TERRENYS
ENDERROCS
URBANITZACIONS I VIALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
REMODELACIONS DE NUCLIS URBANS
EDIFICIS I NAUS INDUSTRIALS
REFORMES I NOVES CONSTRUCCIONS D’HABITATGES
MANTENIMENTS EN GENERAL
TREBALLS AGRÍCOLES
CONSTRUCCIONS I GESTIONS DE DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS